Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden Verwerking Persoonsgegevens Dellemann de Rooij

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
(b) Opdrachtnemer: de Vennootschap Onder Firma Dellemann de Rooij, statutair gevestigd te Arnhem;
(c) Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder ‘Opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
(a) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
(b) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
(c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

3.2 De in artikel 3.1 onder (a) bedoelde opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.3 Voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van (belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting)advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

5.5 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (mede) in verband met bedoelde werkzaamheden gevoerd overleg. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de in artikel 4.1 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de Opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een arbitrale, gerechtelijke of tuchtprocedure, waarbij het gebruik van die informatie en/of resultaten van belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)produkten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden.

8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

8.3 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8.4 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 8.1 bedoelde kosten.

8.5 Opdrachtgever is gehouden aan een contractperiode van een jaar, welke elk jaar op 1 januari stilzwijgend wordt verlengd met een jaar. Ook indien de Opdrachtgever de opdracht gedurende het jaar wil stopzetten, dient Opdrachtgever het maandelijkse termijnbedrag tot het einde van het boekjaar te betalen.

8.6 Opdrachtnemer is bevoegd (extra) honorarium in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, als er sprake is van werkzaamheden rondom de volgende gebeurtenissen:
a) Belastingcontrole omtrent de belastingaangifte of administratie van Opdrachtgever
b) Vragen vanuit de belastingdienst omtrent de belastingaangifte of administratie van Opdrachtgever

Artikel 9 Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, tenzij anders is afgesproken.

9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 9.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

9.3 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtnemer is voorts bevoegd van Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

9.6 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van Opdrachtgever zich daartegen verzet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van drie (3) maal het bedrag van het honorarium, dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de artikelen 4.1 en 4.2 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

11.4 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de Opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

11.6 Opdrachtgever zal geen ander dan Opdrachtnemer aansprakelijk stellen voor schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, noch enige andere actie gericht op vergoeding van die schade tegen een ander dan Opdrachtnemer instellen.

11.7 Het bepaalde in de artikelen 11.1 tot en met 11.6 wordt mede bedongen ten behoeve van alle bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren en alle daarbij ingeschakelde derden, zodat zij allen rechtstreeks beroep op het bepaalde in genoemde artikelen kunnen doen.

11.8 Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de desbetreffende btw-aangiftes. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt valt het controleren van de btw-aangiften en juiste toepassing van de btw-regels niet onder de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Tevens is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het indienen van BTW-suppleties, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.

11.9 Aan de genoemde te verwachten belastingbedragen van de Opdrachtnemer richting de Opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleend.

11.10 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van het niet voldoen aan de eisen van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) door de Opdrachtgever.

11.11 In het geval dat Opdrachtnemer betalingen klaarzet voor Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de ontvanger, bedragen en rekeningnummers van de betalingen, gezien het feit dat de Opdrachtgever zelf als laatste stap in het proces de betalingen accordeert.

Artikel 12 Electronische post (e-mail) en electronisch dataverkeer

12.1 Opdrachtnemer zal redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van electronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.

12.2 Indien de uitvoering van de Opdracht (tevens) geschiedt met behulp van electronisch dataverkeer, hetzij omdat partijen zulks overeengekomen zijn, hetzij omdat Opdrachtnemer daartoe krachtens de wet gehouden is, zal Opdrachtnemer redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot Opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Opdrachtnemer heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het electronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van electronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst

14.1 Opdrachtgever dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

14.2 Indien de overeenkomst niet tijdig is beëindigd conform artikel 14.1, wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met een jaar, conform artikel 8.5

14.3 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

15.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Aanvullende Voorwaarden Verwerking Persoonsgegevens

Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en gelden alleen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van door Dellemann de Rooij aangeboden diensten.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Algemene Voorwaarden: de door Dellemann de Rooij gehanteerde algemene voorwaarden, met inbegrip van specifieke aanvullende voorwaarden, die van toepassing zijn op de Overeenkomst en betrekking hebben op de Dienst; (b) Dellemann de Rooij: de rechtspersoon handelend onder de (merk)naam ‘ Dellemann de Rooij ‘, die de Overeenkomst aangaat of is aangegaan; (c) Betrokkene: de natuurlijke persoon die aan de hand van de Persoonsgegevens identificeerbaar is. (d) Dienst: de door Dellemann de Rooij op grond van de Overeenkomst ten behoeve van Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden; (e) Klant: degene – natuurlijke of rechtspersoon dan wel vennootschap – die aan Dellemann de Rooij opdracht heeft gegeven tot het verlenen van de Dienst; (f) Medewerker: een onder gezag van Dellemann de Rooij vallende persoon die betrokken is of wordt bij het verlenen van de Dienst; (g) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dellemann de Rooij en Klant, op grond waarvan de Dienst wordt verleend; (h) Persoonsgegevens: de met het oog op het verlenen van de Dienst door Klant aan Dellemann de Rooij te verstrekken en door Dellemann de Rooij ten behoeve van Klant te verwerken informatie als bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Verordening; (i) Sub-verwerker: degene – natuurlijke of rechtspersoon dan wel vennootschap – die door Dellemann de Rooij bij de verwerking van de Persoonsgegevens is of wordt ingeschakeld; (j) Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L. 119 van 4 mei 2016, p.1 e.v. (algemene verordening gegevensbescherming); (k) Verwerkingsovereenkomst: de Overeenkomst voor zover zij betrekking heeft op de verwerking van de Persoonsgegevens.

1.2 Voor de toepassing van deze Aanvullende Voorwaarden maakt het geen verschil of de in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, doch alleen voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens door Dellemann de Rooij ten behoeve van Klant. In dat geval is Dellemann de Rooij ‘verwerker’ en Klant ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Verordening en heeft de Overeenkomst tevens het karakter van een verwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de Verordening.

2.2 Dellemann de Rooij en Klant zijn bekend dat de Verordening rechtstreeks van toepassing is op de verwerking van de Persoonsgegevens en dat voor elk van hen als ‘verwerker’ respectievelijk ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verplichtingen uit de Verordening voortvloeien.

Artikel 3 Aard en doel verwerking

3.1 Dellemann de Rooij verwerkt de Persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de Dienst en op basis van schriftelijke instructies van Klant. Dellemann de Rooij verwerkt de Persoonsgegevens niet langer dan voor het verlenen van de Dienst noodzakelijk is.

3.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de volgende categorieën van Betrokkenen, voor zover zij natuurlijke personen zijn: Klant, personeel van Klant, afnemers en leveranciers van Klant.

3.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de volgende soorten persoonsgegevens, doch uitsluitend voor zover de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerservicenummer, bankrekeningnummer, identiteitsbewijsnummer, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

3.4 Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens tijdig aan Dellemann de Rooij verstrekken, opdat Dellemann de Rooij in staat is de Dienst tijdig te verlenen.

3.5 Klant staat jegens Dellemann de Rooij in voor de rechtmatigheid van de verwerking van de Persoonsgegevens.

3.6 Dellemann de Rooij bepaalt op welke wijze, met welke middelen en, in voorkomend geval, door welke Medewerker(s) de Persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

3.7 Dellemann de Rooij zal de Persoonsgegevens niet verwerken in noch doorgeven aan een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarvan niet bij besluit van de Europese Commissie is vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau in de zin van artikel 45 lid 1 van de Verordening waarborgt, tenzij: (i) Klant daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent, of (ii) passende waarborgen in de zin van artikel 46 lid 1 van de Verordening bestaan.

Artikel 4 Beveiliging

4.1 Dellemann de Rooij treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onbevoegde of onrechtmatige verwerking daarvan, daaronder begrepen onnodige verzameling en verdere verwerking daarvan, daarbij rekening houdend met de risico’s die aan de verwerking van de Persoonsgegevens, mede gelet op de aard daarvan, verbonden zijn.

4.2 Dellemann de Rooij draagt ervoor zorg dat de leverancier van de infrastructuur, die door Dellemann de Rooij (onder meer) voor de verwerking van de Persoonsgegevens wordt gebruikt, eveneens maatregelen als bedoeld in artikel 4.1 met betrekking tot de infrastructuur treft en dat die maatregelen voldoen aan de eisen die daaraan door de Verordening en op grond van de Verwerkingsovereenkomst (dienen te) worden gesteld.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Dellemann de Rooij verplicht zich tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Deze verplichting lijdt uitzondering, indien en voor zover Dellemann de Rooij krachtens de wet gehouden is tot bekendmaking of mededeling van de Persoonsgegevens.

5.2 Dellemann de Rooij is gehouden de voor haar uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichting eveneens op te leggen aan Medewerkers en Sub-verwerkers.

Artikel 6 Sub-verwerkers

6.1 Dellemann de Rooij is bevoegd derden als Sub-verwerkers bij de verwerking van de Persoonsgegevens in te schakelen.

6.2 Dellemann de Rooij verplicht zich aan Sub-verwerkers dezelfde verplichtingen op te leggen als die welke voor Dellemann de Rooij uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeien.

6.3 Dellemann de Rooij staat jegens Klant in voor de nakoming door Subverwerkers van de in artikel 6.2 bedoelde verplichtingen.

Artikel 7 Bijstand

7.1 Dellemann de Rooij zal, rekening houdend met de aard van de verwerking van de Persoonsgegevens en voor zover redelijkerwijs mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen (doen) treffen om Klant behulpzaam te zijn bij de verstrekking van de in artikel 13 tot en met 15 van de Verordening bedoelde informatie aan Betrokkenen en bij de nakoming van de op Klant als verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen in verband met de uitoefening door Betrokkenen van de in de artikelen 15 (recht op inzage), 16 (recht op rectificatie), 17 (recht op gegevenswissing), 18 (recht op beperking verwerking), 19 (recht op kennisgeving rectificatie of wissing persoonsgegevens), 20 (recht op overdracht persoonsgegevens), 21 (recht van bezwaar) en 22 (recht op vrijwaring van geautomatiseerde besluitvorming) van de Verordening neergelegde rechten.

7.2 Dellemann de Rooij zal, rekening houdend met de aard van de verwerking van de Persoonsgegevens en de haar ter beschikking staande informatie daaromtrent, Klant behulpzaam zijn bij de nakoming van de voor Klant als verwerkingsverantwoordelijke uit de artikelen 32 (beveiliging verwerking), 33 (melding inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit), 34 (melding inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan betrokkene), 35 (uitvoering gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (raadpleging toezichthoudende autoriteit naar aanleiding van gegevensbeschermingseffectbeoordeling) van de Verordening voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 8 Retournering of wissing Persoonsgegevens

8.1 Dellemann de Rooij zal de Persoonsgegevens onverwijld nadat de verwerking daarvan is geëindigd of niet meer noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst, naar keuze van Klant, retourneren of wissen door: (i) alle gegevensdragers – voor zover deze geen bestanddeel vormen van computerapparatuur – waarop de Persoonsgegevens zijn vastgelegd, alsmede alle reproducties of verveelvoudigingen daarvan, aan Klant of een door deze aan te wijzen derde af te geven; of (ii) alle Persoonsgegevens vastgelegd op gegevensdragers – voor zover deze bestanddeel vormen van computerapparatuur – definitief te wissen dan wel voor een ieder onleesbaar, onbruikbaar of ontoegankelijk te maken en dit op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen aan Klant.

8.2 De verplichting tot onverwijlde retournering of wissing van de Persoonsgegevens geldt niet, indien en zolang Dellemann de Rooij krachtens de wet verplicht is of wordt tot bewaring van de Persoonsgegevens.

Artikel 9 Controle en informatie

9.1 Indien Klant daarom verzoekt, verstrekt Dellemann de Rooij alle informatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Dellemann de Rooij de voor haar uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt.

9.2 Klant heeft het recht om een controle op de nakoming van de voor Dellemann de Rooij uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te (doen) voeren, doch uitsluitend indien Klant gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Dellemann de Rooij in de nakoming van die verplichtingen tekortschiet. Een controle zal niet eerder plaatsvinden dan nadat Klant: (i) Dellemann de Rooij schriftelijk en onder opgaaf van redenen van het hiervoor bedoelde vermoeden in kennis heeft gesteld, en (ii) Dellemann de Rooij gedurende een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen in de gelegenheid heeft gesteld dat vermoeden te weerleggen (bijvoorbeeld door overlegging van rapportages van eerder uitgevoerde controles).

9.3 Een controle als bedoeld in artikel 9.2 zal minimaal twee (2) weken van te voren aangekondigd worden. De kosten van de controle worden door Klant gedragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Dellemann de Rooij is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Klant, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Dellemann de Rooij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van voor haar uit de Verordening en/of de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

10.2 De aansprakelijkheid van Dellemann de Rooij is beperkt op de wijze als voor het verlenen van de Dienst geldt. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot de Dienst is van overeenkomstige toepassing.

10.3 De in artikel 10.2 bedoelde aansprakelijkheidsbeperking worden mede bedongen ten behoeve van de Medewerker(s) en de Sub-verwerker(s), die hierdoor rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperking kan (kunnen) doen.